Shant & Sangeeta Birthday (Stockholm, July 2005) - sv